Publikacje

Monografie

 1. Pankalla, A. (1993), Mistyczny charakter czynności umysłowych człowieka w teorii Levy-Bruhla, Poznań.
 2. Stachowski, R., Pankalla, A. (red.) (1995), Studies in the History of Psychology and Social Science, Poznań: Impressions.
 3. Pankalla, A. (2000), Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, Warszawa: Eneteia.
 4. Pankalla, A. (2002), Wykorzystanie wybranych wzorców lingwistycznych modelu perswazji NLP w zarządzaniu marketingowym małą firmą oświatową – Centrum Edukacji Inkantacje, Poznań.
 5. Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008), Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa: Eneteia.
 6. Pankalla, A., Kilian, A. (2007), Psychescapes. Tożsamość naszych czasów, Poznań: PWP.
 7. Pankalla, A., Klaus, Z. (2010), Mitoterapia. Historia, teoria, praktyka, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Mitu, PWP, Black Unicorn.
 8. Pankalla, A., Świerad-Piskor, B. (2010), Mit miłości w kulturoterapii, Poznań: PWP (monogr. popularnonaukowa).
 9. Pankalla, A. (2011), Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Pankalla, A. (2014), Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej, Katowice: Wydawnictwo Altermed.
 11. Pankalla, A. (red.) (2015), Homo religiosus a psychologia, Poznań: Kunke Poligrafia.

Rozdziały w monografiach

 1. Pankalla, A. (1995), The Olmecs – people that used to worship handicapped, w: Stachowski, R., Pankalla, A. (red.), Studies in the History of Psychology and Social Sciences (s. 125–128), Poznań: Impressions.
 2. Pankalla, A. (2000), O spotkaniu kwadratu z kulą. Jung po polsku, w: A. Motycka, K. Maurin (red.), Fenomen Junga (s. 217–223), Warszawa: Eneteia.
 3. Pankalla, A. (wraz z członkami Koła Naukowego IP UAM „Psychologia kultury”), (2006), Doświadczenia graniczne w drodze po mit personalny, w: J. Sieradzan (red.), Inicjacje. Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia (s. 159–177). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 4. Pankalla, A. (2007), Psychologia kulturowa. Junga „wprowadzanie wielbłąda do namiotu”, w: K. Maurin, Z.W. Dudek (red.), Spotkania z Jungiem (s. 275–282), Warszawa: Eneteia.
 5. Pankalla, A. (2007), Tożsamość (i) „off-road psychology”, w: D. Fredericksen, K. Węgłowska-Rzepa (red.), Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi (s. 323–336), Warszawa: Eneteia.
 6. Pankalla, A. (2008), Psychologia (trans)kulturowa w płynnej nowoczesności. Wątpliwy aromat chryzantem, w: B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie (s. 335–360), Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 7. Pankalla, A. (2008), ‘Pudding-Like’ Identity of Our Times. Yage Ritual, w: G. Zheng, K. Leung, J. G. Adair (red.), Perspectives and Progress in Contemporary Cross-Cultural Psychology, Xi’an.
 8. Ramos de Oliveira, D., Pankalla, A., Cabecinhas, R. (2009), Dimensiones de la Identidad étnica y bienestar: primera aproximación en Brasil, Polonia y Portugal, w: J. Tous Pallarés & J.M. Fabra Sopeña (Eds.), XI Actas of National Congress of Social Psychology (s. 211–222), Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (ISBN: 978-84-692-5684-8).
 9. Pankalla, A. (2011), Lewinowskie inspiracje w psychologii kulturowej i teorii działania symbolicznego (SAT) Ernesta Boescha, w: H.E. Lück, W. Zeidler (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym. Kurt Lewin (s. 49–64), Warszawa: Wizja Press&IT.
 10. Pankalla, A., Krawczyk, S. (2011), Nowa gra – stary mit. Narracyjne gry fabularne (RPG) z perspektywy teorii działania symbolicznego Ernesta Boescha, w: T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu (s. 135-152), Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 11. Pankalla, A. (2011), Pochodzenie psychologii kulturowej Ernesta Boescha, w: T. Rzepa, C.W. Domański. (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 135–144), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Pankalla, A. (2011), Psychoterapia a psychiatria kulturowa, w: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Pogranicza (t. VII) (s. 283-326), Warszawa: Eneteia (w druku).
 13. Pankalla, A., Biegała M. (2012), Kolekcjonerzy duchowych polis. Transreligijna tożsamość z perspektywy kulturowej psychologii religii (wioska Shing/Hongkong), w: R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Sfery refleksji religioznawczej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 14. Pankalla, A. (2013), Myśli wykluczane z psychologii a Ludwika Flecka historia i psychologia wiedzy, w: T. Rzepa, C. W. Domański, Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 149-164), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 15. Pankalla, A. (2015), Transreligijna tożsamość naszych czasów z perspektywy psychologii realnej, w: A. Pankalla (red.), Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.

Publikacje recenzowane (artykuły)

 1. Pankalla, A. (1993), The Olmecs: A Culture that Worshipped Handicapped People, Mental Handicap, 21, 78–79 (wersja pierwotna ww. rozdziału z 1995 roku).
 2. Pankalla, A. (1998), Postawy aksjologiczne Indian Ameryki Północnej i ich znaczenie w diagnozie psychologicznej, Człowiek i społeczeństwo, XVI, 55–60.
 3. Pankalla, A. (2003), Kwicoła i Pyzdry sporu o miedzę ciąg dalszy? Psycho-kulturowy interface, Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 87, 289–298.
 4. Pankalla, A., Daniłow, A. (2005), Psychomit i jego znaczenie w procesie politycznym. Psycho-kulturowa analiza Rewolucji Ukraińskiej 2004 roku, Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, 26(5), 60–67 (w j. ukraińskim).
 5. Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2007), Psychologia kultury – nowe zadanie czy perspektywa psychologii?, Studia Psychologica, 7, 249–265.
 6. Pankalla, A. (2009), Przewrót kulturalistyczny w psychologii? „Późny” J. S. Bruner i E.E. Boesch, Studia Psychologica, 9, 211–221.
 7. Pankalla, A. (2010), Koncepcja fantazmatu w teorii działania symbolicznego (SAT) i psychologii kulturowej E.E. Boescha, Czasopismo Psychologiczne, 16(1), 87–98.
 8. Pankalla, A. (2010), Kontekst biograficzny i kulturowy (nie)powstania poznańskiej szkoły psychologii woli Mieczysława Dybowskiego (1885–1975), Przegląd Psychologiczny, 53(3), 337–343.
 9. Pankalla, A., Wnuk, A. (2010), Psychologia (trans)kulturowa naszych czasów, Człowiek i społeczeństwo, XXX, 9–24.
 10. Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2010), Sisu – fińska emocja kulturowa i jej mitoanaliza w koncepcji R. Shwedera, Roczniki Psychologiczne, XII(2), 29–53.
 11. Pankalla, A., Bakalarz, K., Bezdziecki, R. (2011), Przesycony konstrukcjonista Kenneth Gergen i jego oferta złożona psychologom (kulturowym), Studia Psychologica, 10, 354-367.
 12. Pankalla, A., Stachowski, R. (2011), Wilhelm Wundt i rok 1900. (Kulturowy) rdzeń nowożytnej psychologii, Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 107-115.
 13. De Oliveira, D., Pankalla, A., Cabeccinhas, R. (2012), Ethnic Identity as predictor for the well-being: An exploratory transcultural study in Brazil and Europe, Summa Psicologica, vol. 9/9, 33-12 (ISSN 0718-0446).
 14. Pankalla, A., Wieradzka, A. (2014).Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa, Studia Sociologica VI, vol. 1, 163-177.
 15. Pankalla, A., Pietrzak M., (2014), Application of Ernest Boesch’s Connotation Analysis to the Interpretation of Rafael Santi’s Picture “Adam and Eve – Original Sin”. Studia Psychologica, vol.1/2014, 123-135.
 16. Pankalla, A., Wieradzka, A. (2014), Proweniencja, rozwój i specyfika „dialogowego ja” psychologii pastoralnej, Colloquia Theologica Ottoniana, 2/2014, s. 191-208 (ISNN 1731-0555).
 17. Pankalla, A., Pietrzak, M., Gutowska, K. (2014), Zastosowanie analizy konotacyjnej Ernesta Boescha do interpretacji obrazu Rafaela Santi „Adam i Ewa – grzech pierworodny”, Studia Psychologica UKSW, 14 (1) 2014, s. 15-26.
 18. Dobosz, A., Pankalla, A. (2015), Jana Mazurkiewicza mitocentryczna koncepcja osobowości, vol 18, no 1, s. 111-127. ISSN 2082-0860
 19. De Oliveira, D. Pankalla, A., Arcimowicz, B. (2015), Autoestima, Valores e Motivação para o sucesso em Brasil e Polônia, Revista Brasileira de Psicologia, 02(02), s. 86-97.

Pozostałe publikacje naukowe lub twórcze opracowania

 1. Stachowski, R., Pankalla, A. (1994), Omówienie 12 Konferencji European Society for the Bahavioural and Social Sciences Cheiron, Przegląd Psychologiczny, 3(27), 398–401.
 2. Pankalla, A. (1994), Havasupai – Indianie błękitno-zielonej wody, Tawacin Pismo Przyjaciół Indian, 3(27), 24–25.
 3. Pankalla, A. (1994), Recenzja książki „Historia histerii” E. Trillata, Medycyna Nowożytna, 1(2), 102–104.
 4. Pankalla, A. (1997), Pierwotna uczta i geneza kultury, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1–2/1997, 134–138.
 5. Pankalla, A. (1998), Blessed fools – błogosławieni czy upośledzeni?, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 3/1998, 46–51.
 6. Pankalla, A. (1999), Elementy numinosum w autyzmie, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 3/1999, 32–37.
 7. Pankalla, A. (red. numeru) (2000), Mity. Wprowadzenie do psychologii kultury, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2000.
 8. Pankalla, A. (2000), Wprowadzenie do psychologii mitu. Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2000.
 9. Pankalla, A. (2001), Mit personalny – case study, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2001, 65–68.
 10. Pankalla, A. (2002), Enteogeny i psycho-kulturowy wymiar człowieka, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2002, 137–144.
 11. Pankalla, A., Kilian, A. (2003), Perspektywa psycho-kulturowa, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2003, 67–74.
 12. Dudek, Z. W., Pankalla, A. (2004), Na tropach homo culturalis w czasach interfejsu, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2004, 135-143.
 13. Pankalla, A., Daniłow, A. (2005), Psychologia szybkiej i skutecznej zmiany politycznej, Forum Europejskie, 8/2005, 17–18.
 14. Pankalla, A. (2005), Droga do prawdziwego siebie, Charaktery, 100, 14–15.
 15. Pankalla, A. (2006), Mit wędrowca, Charaktery, 115, 14.
 16. Pankalla, A. (2006), Psychologie kulturowe?, Albo albo. Problemy psychologii kultury. 4/2006, 125–134.
 17. Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008), Brazilians and Poles: Cross-cultural (bi-cultural) comparison of negative stereotypes, ethnic identity and values, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 2/2008, 149–153.
 18. Pankalla, A., Żmidziński, J. (2008), Fantazmat polskości – muzyka w tle podróży, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 87–104.
 19. Andrzejewski, R., Pankalla, A. (2008), Kazach zsiada z konia? Fantazmat a tożsamość etniczna, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 105–114.
 20. Pankalla, A. (2008), Fantazmaty i ich konspiracja z mitami w teorii symbolicznego działania Ernesta E. Boescha, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 53–65.
 21. Pankalla, A., Olchanowski, T. (red. numeru) (2008), Idee i fantazmaty, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008.
 22. Pankalla, A., Wieradzka A. (2013), Religia w szkole okiem psychologa i teologa, Sygnały 11(013), 7-9.
 23. Pankalla, A., Wieradzka, A., Kośnik, K. (2013), Religia w szkole. Scenariusze lekcji, Sygnały 11(013), 25-29.
 24. Kwiatkowska S., Pankalla, A. (2014), Przedmowa, w: J. Cambray, Synchroniczność. Natura i psyche we wszechświecie wzajemnych połączeń, Katowice.