Publications

Books

 1. Pankalla, A. (1993), Mistyczny charakter czynności umysłowych człowieka w teorii Levy-Bruhla, Poznań.
 2. Stachowski, R., Pankalla, A. (red.) (1995), Studies in the History of Psychology and Social Science, Poznań: Impressions.
 3. Pankalla, A. (2000), Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, Warszawa: Eneteia.
 4. Pankalla, A. (2002), Wykorzystanie wybranych wzorców lingwistycznych modelu perswazji NLP w zarządzaniu marketingowym małą firmą oświatową – Centrum Edukacji Inkantacje, Poznań.
 5. Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008), Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa: Eneteia.
 6. Pankalla, A., Kilian, A. (2007), Psychescapes. Tożsamość naszych czasów, Poznań: PWP.
 7. Pankalla, A., Klaus, Z. (2010), Mitoterapia. Historia, teoria, praktyka, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Mitu, PWP, Black Unicorn.
 8. Pankalla, A., Świerad-Piskor, B. (2010), Mit miłości w kulturoterapii, Poznań: PWP (monogr. popularnonaukowa).
 9. Pankalla, A. (2011), Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Pankalla, A. (2014), Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kulturowej, Katowice: Wydawnictwo Altermed.
 11. Pankalla, A. (red.) (2015), Homo religiosus a psychologia, Poznań: Kunke Poligrafia.

Book chapters

 1. Pankalla, A. (1995), The Olmecs – people that used to worship handicapped, in: Stachowski, R., Pankalla, A. (red.), Studies in the History of Psychology and Social Sciences (s. 125–128), Poznań: Impressions.
 2. Pankalla, A. (2000), O spotkaniu kwadratu z kulą. Jung po polsku, in: A. Motycka, K. Maurin (red.), Fenomen Junga (s. 217–223), Warszawa: Eneteia.
 3. Pankalla, A. (wraz z członkami Koła Naukowego IP UAM „Psychologia kultury”), (2006), Doświadczenia graniczne w drodze po mit personalny, in: J. Sieradzan (red.), Inicjacje. Społeczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach przejścia (s. 159–177). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 4. Pankalla, A. (2007), Psychologia kulturowa. Junga „wprowadzanie wielbłąda do namiotu”, in: K. Maurin, Z.W. Dudek (red.), Spotkania z Jungiem (s. 275–282), Warszawa: Eneteia.
 5. Pankalla, A. (2007), Tożsamość (i) „off-road psychology”, in: D. Fredericksen, K. Węgłowska-Rzepa (red.), Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi (s. 323–336), Warszawa: Eneteia.
 6. Pankalla, A. (2008), Psychologia (trans)kulturowa w płynnej nowoczesności. Wątpliwy aromat chryzantem, in: B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie (s. 335–360), Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 7. Pankalla, A. (2008), ‘Pudding-Like’ Identity of Our Times. Yage Ritual, in: G. Zheng, K. Leung, J. G. Adair (red.), Perspectives and Progress in Contemporary Cross-Cultural Psychology, Xi’an.
 8. Ramos de Oliveira, D., Pankalla, A., Cabecinhas, R. (2009), Dimensiones de la Identidad étnica y bienestar: primera aproximación en Brasil, Polonia y Portugal, in: J. Tous Pallarés & J.M. Fabra Sopeña (Eds.), XI Actas of National Congress of Social Psychology (s. 211–222), Tarragona: Universitat Rovira i Virgili (ISBN: 978-84-692-5684-8).
 9. Pankalla, A. (2011), Lewinowskie inspiracje w psychologii kulturowej i teorii działania symbolicznego (SAT) Ernesta Boescha, in: H.E. Lück, W. Zeidler (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym. Kurt Lewin (s. 49–64), Warszawa: Wizja Press&IT.
 10. Pankalla, A., Krawczyk, S. (2011), Nowa gra – stary mit. Narracyjne gry fabularne (RPG) z perspektywy teorii działania symbolicznego Ernesta Boescha, in: T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu (s. 135-152), Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 11. Pankalla, A. (2011), Pochodzenie psychologii kulturowej Ernesta Boescha, in: T. Rzepa, C.W. Domański. (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 135–144), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Pankalla, A. (2011), Psychoterapia a psychiatria kulturowa, in: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Pogranicza (t. VII) (s. 283-326), Warszawa: Eneteia (w druku).
 13. Pankalla, A., Biegała M. (2012), Kolekcjonerzy duchowych polis. Transreligijna tożsamość z perspektywy kulturowej psychologii religii (wioska Shing/Hongkong), in: R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Sfery refleksji religioznawczej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 14. Pankalla, A. (2013), Myśli wykluczane z psychologii a Ludwika Flecka historia i psychologia wiedzy, in: T. Rzepa, C. W. Domański, Na drogach i bezdrożach historii psychologii (s. 149-164), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 15. Pankalla, A. (2015), Transreligijna tożsamość naszych czasów z perspektywy psychologii realnej, in: A. Pankalla (red.), Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.

Articles

 1. Pankalla, A. (1993), The Olmecs: A Culture that Worshipped Handicapped People, Mental Handicap, 21, 78–79 (wersja pierwotna ww. rozdziału z 1995 roku).
 2. Pankalla, A. (1998), Postawy aksjologiczne Indian Ameryki Północnej i ich znaczenie w diagnozie psychologicznej, Człowiek i społeczeństwo, XVI, 55–60.
 3. Pankalla, A. (2003), Kwicoła i Pyzdry sporu o miedzę ciąg dalszy? Psycho-kulturowy interface, Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, 87, 289–298.
 4. Pankalla, A., Daniłow, A. (2005), Psychomit i jego znaczenie w procesie politycznym. Psycho-kulturowa analiza Rewolucji Ukraińskiej 2004 roku, Zeszyty Naukowe Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, 26(5), 60–67 (w j. ukraińskim).
 5. Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2007), Psychologia kultury – nowe zadanie czy perspektywa psychologii?, Studia Psychologica, 7, 249–265.
 6. Pankalla, A. (2009), Przewrót kulturalistyczny w psychologii? „Późny” J. S. Bruner i E.E. Boesch, Studia Psychologica, 9, 211–221.
 7. Pankalla, A. (2010), Koncepcja fantazmatu w teorii działania symbolicznego (SAT) i psychologii kulturowej E.E. Boescha, Czasopismo Psychologiczne, 16(1), 87–98.
 8. Pankalla, A. (2010), Kontekst biograficzny i kulturowy (nie)powstania poznańskiej szkoły psychologii woli Mieczysława Dybowskiego (1885–1975), Przegląd Psychologiczny, 53(3), 337–343.
 9. Pankalla, A., Wnuk, A. (2010), Psychologia (trans)kulturowa naszych czasów, Człowiek i społeczeństwo, XXX, 9–24.
 10. Pankalla, A., Grońska-Turunen, J. (2010), Sisu – fińska emocja kulturowa i jej mitoanaliza w koncepcji R. Shwedera, Roczniki Psychologiczne, XII(2), 29–53.
 11. Pankalla, A., Bakalarz, K., Bezdziecki, R. (2011), Przesycony konstrukcjonista Kenneth Gergen i jego oferta złożona psychologom (kulturowym), Studia Psychologica, 10, 354-367.
 12. Pankalla, A., Stachowski, R. (2011), Wilhelm Wundt i rok 1900. (Kulturowy) rdzeń nowożytnej psychologii, Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 107-115.
 13. De Oliveira, D., Pankalla, A., Cabeccinhas, R. (2012), Ethnic Identity as predictor for the well-being: An exploratory transcultural study in Brazil and Europe, Summa Psicologica, vol. 9/9, 33-12 (ISSN 0718-0446).
 14. Pankalla, A., Wieradzka, A. (2014).Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa, Studia Sociologica VI, vol. 1, 163-177.
 15. Pankalla, A., Pietrzak M., (2014), Application of Ernest Boesch’s Connotation Analysis to the Interpretation of Rafael Santi’s Picture “Adam and Eve – Original Sin”. Studia Psychologica, vol.1/2014, 123-135.
 16. Pankalla, A., Wieradzka, A. (2014), Proweniencja, rozwój i specyfika “dialogowego ja” psychologii pastoralnej, Colloquia Theologica Ottoniana, 2/2014, s. 191-208 (ISNN 1731-0555).
 17. Pankalla, A., Pietrzak, M., Gutowska, K. (2014), Zastosowanie analizy konotacyjnej Ernesta Boescha do interpretacji obrazu Rafaela Santi “Adam i Ewa – grzech pierworodny”, Studia Psychologica UKSW, 14 (1) 2014, s. 15-26.
 18. Dobosz, A., Pankalla, A. (2015), Jana Mazurkiewicza mitocentryczna koncepcja osobowości, vol 18, no 1, s. 111-127. ISSN 2082-0860
 19. De Oliveira, D. Pankalla, A., Arcimowicz, B. (2015), Autoestima, Valores e Motivação para o sucesso em Brasil e Polônia, Revista Brasileira de Psicologia, 02(02), s. 86-97.

Other publications

 1. Stachowski, R., Pankalla, A. (1994), Omówienie 12 Konferencji European Society for the Bahavioural and Social Sciences Cheiron, Przegląd Psychologiczny, 3(27), 398–401.
 2. Pankalla, A. (1994), Havasupai – Indianie błękitno-zielonej wody, Tawacin Pismo Przyjaciół Indian, 3(27), 24–25.
 3. Pankalla, A. (1994), Recenzja książki „Historia histerii” E. Trillata, Medycyna Nowożytna, 1(2), 102–104.
 4. Pankalla, A. (1997), Pierwotna uczta i geneza kultury, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1–2/1997, 134–138.
 5. Pankalla, A. (1998), Blessed fools – błogosławieni czy upośledzeni?, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 3/1998, 46–51.
 6. Pankalla, A. (1999), Elementy numinosum w autyzmie, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 3/1999, 32–37.
 7. Pankalla, A. (red. numeru) (2000), Mity. Wprowadzenie do psychologii kultury, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2000.
 8. Pankalla, A. (2000), Wprowadzenie do psychologii mitu. Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2000.
 9. Pankalla, A. (2001), Mit personalny – case study, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2001, 65–68.
 10. Pankalla, A. (2002), Enteogeny i psycho-kulturowy wymiar człowieka, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2002, 137–144.
 11. Pankalla, A., Kilian, A. (2003), Perspektywa psycho-kulturowa, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2003, 67–74.
 12. Dudek, Z. W., Pankalla, A. (2004), Na tropach homo culturalis w czasach interfejsu, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2004, 135-143.
 13. Pankalla, A., Daniłow, A. (2005), Psychologia szybkiej i skutecznej zmiany politycznej, Forum Europejskie, 8/2005, 17–18.
 14. Pankalla, A. (2005), Droga do prawdziwego siebie, Charaktery, 100, 14–15.
 15. Pankalla, A. (2006), Mit wędrowca, Charaktery, 115, 14.
 16. Pankalla, A. (2006), Psychologie kulturowe?, Albo albo. Problemy psychologii kultury. 4/2006, 125–134.
 17. Pankalla, A., Ramos de Oliveira, D. (2008), Brazilians and Poles: Cross-cultural (bi-cultural) comparison of negative stereotypes, ethnic identity and values, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 2/2008, 149–153.
 18. Pankalla, A., Żmidziński, J. (2008), Fantazmat polskości – muzyka w tle podróży, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 87–104.
 19. Andrzejewski, R., Pankalla, A. (2008), Kazach zsiada z konia? Fantazmat a tożsamość etniczna, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 105–114.
 20. Pankalla, A. (2008), Fantazmaty i ich konspiracja z mitami w teorii symbolicznego działania Ernesta E. Boescha, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008, 53–65.
 21. Pankalla, A., Olchanowski, T. (red. numeru) (2008), Idee i fantazmaty, Albo albo. Problemy psychologii i kultury, 4/2008.
 22. Pankalla, A., Wieradzka A. (2013), Religia w szkole okiem psychologa i teologa, Sygnały 11(013), 7-9.
 23. Pankalla, A., Wieradzka, A., Kośnik, K. (2013), Religia w szkole. Scenariusze lekcji, Sygnały 11(013), 25-29.
 24. Kwiatkowska S., Pankalla, A. (2014), Przedmowa, in: J. Cambray, Synchroniczność. Natura i psyche we wszechświecie wzajemnych połączeń, Katowice.